خدمات
فضا نگهدارنده (s.m)

در صورت از دست دادن دندان های شیری، برای جلوگیری از دست رفتن فضا برای رویش دندان های دائمی که در آینده می روید باید برای کودک فضا نگهدارنده به نام (s.m) نصب شود تا کودک به دلیل حرکت دندان ها به سمت فضاهای خالی ناشی از فقدان دندان های شیری ، فضای رویش دندان های دائمی را از دست ندهد.