خدمات
روکش فلزی S.S.C

استفاده از روکشهای فلزی برای دندانهای خلفی کودک انجام می شود به نام S.S.C برای اصلاح دندانهایی با تخریب وسیع که قابل ترمیم نیستند.