خدمات
دندانپزشکی پیشگیری

اقدامات پیشگیرانه از قبیل فلورایدتراپی و فیشورسیلنت برای استحکام دندان ها و کاهش سرعت پوسیدگی صورت می گیرد و فیشورسیلنت (شیارپوش) برای اصلاح شیارهای ناهموار و عمیق سطح جونده دندان که باعث گیر غذایی و پوسیدگی دندان ها می شود، صورت می گیرد.